Fatura Onayları

İNŞAAT GRUBU VE TAMAMLAYICI İŞLER
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait inşaat işlerinde kullanılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca her yıl ilan edilen inşaat rayiç listelerinde bulunmayan ürünlere ilişkin doğrudan ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşuna ya da ana yüklenici adına düzenlenmiş faturaların içerdiği ürün kalemlerinin, fatura düzenleniş tarihi itibariyle piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması çalışmalarıdır.
 
Faturaların rayice uygunluğunun onayı: 
 
Faturaya konu mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak yapılır. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılır. Ancak, özel imalata ilişkin faturaların, görevlendirilecek eksper heyeti tarafından düzenlenecek rapora göre onaylanması zorunludur. Onay işlemi, fatura asılları üzerine yapılır.
 
İçerdiği ürün/üretim kalemlerinin düzenleniş tarihi itibariyle memleket rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması istenilen fatura, özel üretimi gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama, resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.
 
"Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.
 
Faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır." (Oda Muamelat Yönetmeliği - 38.Madde)
 
İnşaat Grubu ve Tamamlayıcı İşler Fatura Onay Başvuruları İçin İstenen Belgeler:
 
 • Başvuru dilekçesi
 • İşveren konumundaki ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun fatura onayı isteğine ilişkin, resmi başvuru yazısı veya yüklenici ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun yapmış olduğu sözleşme örneği (sözleşmenin, işin      mahiyetini belirtir imzalı sayfalarının örnekleri),
 • Fatura aslı ve fotokopisi,
 • Fatura içeriği ürün/üretimlere ilişkin detaylı bilgi. (Teknik çizim, katalog vs.)
 • Fatura onay ücretinin yatırıldığına dair belge. (Hizmet Standartları Tablosu-2021) Fatura onay ücretleri, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası veznesine yatırılmaktadır. Odamız üyesi olmayan firmaların fatura onay işlemlerinden, 2 (iki) katı fatura onayı ücreti alınmaktadır.
 • Eksper marifetiyle değerlendirilmesi gereken faturalar için ayrıca eksper ücreti alınmaktadır.
 
İnşaat Grubu ve Tamamlayıcı İşlere İlişkin Fatura Onay Başvurularında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:
 
 • Fatura onayı isteğinin, hangi kamu kurum ve kuruluşunun hangi işi ile ilgili olduğunun belgelenmesi zorunluluğu nedeniyle fatura onayını isteyen Kamu Kurum ve Kuruluşundan işveren/idare sıfatıyla Odamıza hitaben resmi başvuru yazısının getirilmesi gerekmektedir.
 • Odamızca yapılan fatura onay işlemleri, sadece odamız üyesi gerçek/tüzel kişilerin düzenlediği faturalar için yapılabilmektedir.
 • Proforma faturalara ilişkin onay işlemi, alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden yapılmamaktadır.
 • Projeye müstenit ve özel imalat gerektiren malzemelerle ilgili düzenlenen faturalar onaylanmaz.
 • Birim fiyatı belirlemek amacıyla düzenlenen faturalar, ancak üzerlerinde gerçek imalat ve ihtiyaç miktarlarının açıkça belirtilmesi (kaşe ve imzalı olarak) halinde onaylanabilmektedir.
 • Fatura içeriği ürün bilgileri veri tabanımıza aktarıldığı için mümkünse faturalar bilgisayar ortamında düzenlenmelidir.
 • Fatura içeriği ürünlere ilişkin; marka, model, ürün kodu, teknik özellikler ve birim mutlaka belirtilmelidir.
 • Fatura içeriği ürünlerin birimleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Fatura ekine, üretici/ithalatçı firmaların yayınladığı güncel, orijinal katalog veya broşürler eklenmelidir.
 • Fatura üzerinde sonradan yapılan düzeltme ve açıklamalar için " işbu düzeltme ve açıklamalar tarafımızca yapılmıştır." ibaresi faturayı düzenleyen firma tarafından açıkça yazılmalı ve kaşelenip imzalanmalıdır.
 • İthal yoluyla temin edilen ürünler için fatura onay işlemleri eş iş gören eşdeğer nitelikteki ürünler için yapılan pazar araştırmaları sonucu belirlenen fiyatlar veya ilgili firmaca sunulan ithal belgeleri (Gümrük giriş beyannamesi ve ithal faturaları) üzerinden değerlendirilerek yapılmalıdır.
   
Başvurularınızın takibini (456) 317 15 48 numaralı telefondan yapabilirsiniz.
 
SAĞLIK GRUBU
Kamu Kurum ve Kuruluşu personeli ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin, tedavileri için başvurdukları Üniversite Hastaneleri, Devlet Hastaneleri ve Özel Sağlık Kuruluşları tarafından reçete edilerek, Kamu Kurum ve Kuruluşu personeli tarafından veya medikal firmalarca temin edilen iyileştirici nitelikteki tıbbi sarf malzemeleri ve medikal tedavide kullanılan tıbbi cihazlar için düzenlenen faturaların, içerdiği ürün kalemlerinin piyasa rayiçlerine uygunluğu bakımından onaylanması çalışmalarıdır.
 
Sağlık Grubu Fatura Onay Başvuruları için Talep Edilen Belgeler: