Aidat İşlemleri

5174 Sayılı Kanun gereğince, Sivas Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bulunan şahıs firmalarından ve şirketlerden her yıl Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle tahsil edilir.
Aidat :
Kelkit TSO üyeleri  kayıtlı bulunan sermayelerine veya öz varlıklarına  göre derecelendirilir ve ilgili tarife esas alınarak yıllık aidat tahakkuk ettirilir.
Munzam Aidat:
Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin Gelir Vergisi’ne ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı,Tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise Kurumlar Vergisi Beyannamesinde gösterilen Ticari Bilanço karı üzerinden %0.5  (binde 5) oranında munzam aidat tahakkuk ettirilir. Zarar eden firmalar o yıl için munzam aidat ödemezler.
Odalar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesi hükmü çerçevesinde Vergi Dairelerinden bilgi isteyebilirler. Üye tarafından bilançonun verilmemesi ve Vergi Dairesi’nden de sağlanamaması halinde Yıllık aidat tavanının 3 katından az olmamak üzere, bir önceki yılın munzam aidatı geçici olarak aynen tahakkuk ettirilir.

Munzam Aidat = Bir önceki yıla ait Ticari Kazanç X %0,5 (Binde beş)
Ödeme Yapılacak Yerler:
Aşağıda ismi bulunan bankalardan şirkete ait oda sicil numarası ve unvan belirtilerek ödeme yapılabilir;
 
Banka Hesap Numaralarımız;
ZİRAAT BANKASI TR46 0001 0002 5025 9338 8650 01